Pijlers

Home » HRD focus » Pijlers
Pijlers 2019-01-15T11:55:32+00:00

HRDfocus hecht belang en stuurt in haar dienstverlening op een aantal pijlers die haar grondslagen vinden doordat de mensen in organisaties ook kunnen leren vanuit hun ervaringen in brede zin des woords. Deze in collectieve samenhang brengen en sturen op zelfverantwoordelijkheid verhoogt dit het leerrendement. Hierdoor is men in staat de ruimte te nemen om door te pakken, met als effect een duurzame inzetbaarheid op persoonsniveau, groepsgericht werken en het waarde creërend vermogen van de organisatie te vergroten

Leren kent meer dimensies dan enkel cursussen. Mensen doen hun kennis en vaardigheden grotendeels op in de praktijk van alledag. De organisatie is het leerplatform dat zorgt voor doorleefde ervaringen die kunnen beklijven. Constructieve feedback (hoe ging het) en vooral feedforward (hoe zou het kunnen),  voldoende veiligheid om te experimenteren en om fouten te kunnen maken, zijn de belangrijkste ingrediënten op zowel individueel als teamniveau.
Vanuit individuele talenten en competenties wordt een bijdrage geleverd aan doelen van teams en organisatie. De som van kennis en kunde in de organisatie stuurt aan op voortdurende verbeteringen en creëert voortschrijdend inzicht. Er wordt invulling gegeven aan het leer- en ontwikkelproces en aan de wisselwerking tussen organisatieleden en –onderdelen.
Analyseren, voornemen, realiseren en monitoren. Tussen (oprechte en doordachte) voornemens en resultaat zit nog wel eens verschil. De waan van de dag regeert nogal eens en de actuele vraagstukken overvleugelen het handelen vanuit visie. Dit vereist structuur en frequente reflectie. Dit proces faciliteren zorgt voor een (leer)omgeving met dynamiek en voortgang.
Zowel voor individuen als teams staat het zelforganiseren en verantwoordelijkheid nemen centraal (vakmanschap en ondernemerschap). De klant centraal stellen en zelf de koers bepalen, experimenteren, uitwisselen, reflecteren en ontdekken. Het zorgt mede voor dat organisaties flexibel, snel, innovatief en sterk concurrerend zijn.
Leren en ontwikkelen zijn onlosmakelijk verbonden aan persoonlijke groei en aan het behalen van team- en organisatiedoelen. Concreet geformuleerde, uitdagende en haalbare taken vormen de basis van waaruit de leer- en ontwikkelbehoeften worden benoemd. Uitvoeringsprogramma’s waar sturen op de onderlinge uitwisseling centraal staan, betekent dat leren een sociale bezigheid is met als waarde een verhoogd (leer)rendement.
Het is van belang een leven lang inzetbaar te blijven. Van ‘lifetime employment’ naar ‘lifetime employability’. Van werknemers wordt verwacht dat zij voortdurend bezig zijn met het bijhouden van hun kennis en vaardigheden en flexibel zijn in hun werk. Organisaties kunnen hierdoor beschikken over breed inzetbaar, hoog gekwalificeerd personeel, met een verantwoorde doorstroming. Werknemers verhogen zo hun marktwaarde en zijn daarmee ook minder afhankelijk van de organisatie waar ze werken.
Het fundament voor het consistent en consequent vormgeven van leren en ontwikkelen raakt:

  • de rol (ik),
  • de omgeving en de situatie (wij),
  • het inzicht in handelen (hoe) en
  • de gehanteerde methoden (wat).

Een juiste invulling  aan “het goede gesprek” dat gaat over  de planning, voortgang, het functioneren, het beoordelen en (team)ontwikkeling kan aan structuur en support een goede bijdrage aan leveren. Leerinterventies in overeenstemming brengen met de uitkomsten vormen een aanvulling op en zorgen voor een versnelling van actiegericht leren.